Pravidlá a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom webových stránok

https://www.regnomedia.sk

https://www.imortor.org

https://www.miband.org

https://www.najlepsitovar.sk/

https://www.registerchranenychdielni.sk

https://www.zonapravdy.sk/

(ďalej len „web”) je:

Zdenko Šmondrk-REGNO, Nábrežná 97/16, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44312296

Niektoré služby si vyžadujú základné informácie, aby sme vám mohli poskytnúť, čo najkvalitnejšie služby. Niektoré základné informácie majú povahu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmene a doplnení zákonom č. 84/2014 Z. z.

 Pre účely používania webov nie je potrebné zaregistrovať sa.

1. Ako chránime vaše osobné údaje

Prenos údajov je zabezpečený šifrovaním,

 • údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • všetci naši pracovníci, ktorí prídu s údajmi do styku, boli náležite poučení o korektnom zaobchádzaní s nimi,
 • vaše osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme tretím stranám. (jedine v prípadoch taxatívne určených zákonom – orgány štátnej správy pre účely vyšetrovania a vykonávania kontroly).

2. Rozsah spracovávaných údajov

Pri objednaní služby e-mailom je potrebné, aby ste nám poskytli nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • vaša e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • ak objednávate ako firma / živnostník, najmä na stránke https://www.regnomedia.sk/ : obchodný názov, IČO a prípadne aj IČ DPH, adresa sídla, e-mailová adresa a web stránka.

Tieto údaje sú uchovávané v elektronickej podobe. V prípade, že si po ukončení spolupráce želáte vymazať vaše údaje, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše údaje budú nezvratne vymazané.

Odoslaním elektronickej objednávky klient (dotknutá osoba) vstupuje do obchodného vzťahu s prevádzkovateľom a udeľuje mu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom, a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

3. Práva a povinnosti dotknutej osoby (klienta)

 • Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne v internetovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,

informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje,

odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú bezodkladne po doručení vymazané.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, poštou, e-mailom alebo na adrese Zdenko Šmondrk-REGNO, Nábrežná 97/16, 96801 Nová Baňa, IČO: 44312296, písomne, elektronicky alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná do 30 dní od ich prijatia.

4. Bezpečnosť platobných operácií

Pri objednávke, pri bankovom prevode nezadávajte žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky platby sú realizované podľa vašich preferencií – v hotovosti, vkladom na účet, alebo bezhotovostne internetovým bankovníctvom. Pri platbe prostredníctvom internetového bankovníctva neprichádzame do styku s vašimi platobnými údajmi, ktoré však spracováva banka prostredníctvom zabezpečených stránok banky.

Návrat hore